Zásady ochrany osobních údajů

Elektroinstalace Zeman s.r.o.
K Meteoru 759/24
Hradec Králové 503 11
IČ: 087 14 428
DIČ: CZ08714428
Spisová značka: C 44915 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(Dále taky „Společnost či klient“ nebo „My“) jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek elektroinstalace-zeman.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména
1. Jaké osobní údaje budeme zpracovávat
2. Za jakými účely budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
3. Komu můžou být Vaše osobní údaje předány
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

V Případě že budete potřebovat se informovat či vysvětlit kteroukoliv část zásad, poradit nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na info@elektroinstalace-hk.cz 

Rozsah zpracování osobních údajů

Jestli že nás budete kontaktovat přes webové rozhraní , můžete být požádány o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Tyto údaje mohou být zejména.
1. Jméno a příjmení
2. Obchodní firma
3. Adresa nebo sídlo společnosti
4. Identifikační číslo a daňové číslo
5. Telefonní číslo
6. E-mailová adresa

Na našich internetových stránkách Vás nesledujeme, dostanou se k nám jen Vaše osobní údaje, které nám sdělíte.
Google Analytics – anonymní sledování návštěvnosti webových stránek, kde nelze spojit konkrétní osobu a ani osobní údaje.
SmartsUpp – Nástroj na stránkách pro komunikaci kde s námi může klient komunikovat bez toho aniž by musel sdělovat své osobní údaje.

Účel zpracování

Údaj které nám sdělíte použijeme pro potřebu abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli informace o které jste nás požádali.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentní způsobem.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje jako správce budeme zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely můžeme předat subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.
Osobní údaji mohou být předány.
1.1.1. Externí advokátní kanceláři,
1.1.2. Naši obchodní partneři

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

A. Právo na přístup osobním údajům,
B. Právo na opravu,
C. Právo na výmaz, („právo být zapomenut“),
D. Právo na omezení zpracování údajů,
E. Právo vznést námitku proti zpracování,
F. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, aby jste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@elektroinstalace-hk.cz 

Dozorový úřad je úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 22.5.2018.